Standaardformulering voor Open Vragen

Onderstaande is overgenomen uit CITO Toetswijzer Construeren van Open Vragen van Tom Erkens.

Standaardformuleringen voor kort-antwoord vragen

Formulering Toelichting en/of voorbeeld(en)

Overgenomen uit:

Noem/Schrijf op Te gebruiken bij een vraag naar iets concreets zoals termijn, plaats, gebeurtenis, kenmerk, aspect.Voorbeeld:Noem twee gasvormige afvalproducten van elektriciteitscentrales die, zonder tegenmaatregelen, de voornaamste bijdrage leveren aan de verzuring van het milieu.

 

Geef (aan) Dit kan een kort- of lang-antwoord vraag zijn, moet dus nader gespecificeerd worden. Als kortantwoord vraag te gebruiken voor concrete zaken.Voorbeelden:

 • Geef de formule van de prijselasticiteit van de vraag.
 • Geef één voorbeeld van een winkelketen die aan … voldoet.
 • Geef aan of de volgende beweringen juist zijn of onjuist.

 

Hoe Te gebruiken bij kwantitatieve vragen en vragen naar concrete zaken of verschijnselen.Voorbeeld:

 • Hoeveel % van de pakken zal minder dan 1 kg bevatten?
 • Hoe groot is de afstand van … naar … ?
 • Hoe vaak …? Hoe lang duurt …?
 • In een winkel worden schappen op drie verschillende hoogten onderscheiden. Bukhoogte en grijphoogte zijn er twee van. Hoe heet de derde hoogte?

 

Wie Te gebruiken bij reproductie- of identificatievragen.Voorbeeld:

 • Wie heeft het buskruit uitgevonden?

 

Wat
 • Wat is de betekenis van de afkorting AIVD? (of: Waarvan is AIVD een afkorting?)
 • Wat wordt verstaan onder arbeidsproductiviteit?

 

Waar Te gebruiken bij een concrete plaatsaanduiding.Voorbeeld:

 • Waar heeft … plaatsgevonden?

 

Welke Te gebruiken bij een vraag naar een concreet object of concrete categorie.Voorbeeld:

 • Welke drie muziekinstrumenten hoor je achtereenvolgens?
 • In welke vier delen van Nederland is volgens de kaart de vervuiling door ammoniakuitstoot het grootst?
 • Voor welke waarde van … geldt …?

 

Wanneer
 • Wanneer vond de Tweede Wereldoorlog plaats?
Arceer
 • Arceer op het uitwerkblad het gebied dat onder water loopt als de dijk doorbreekt.

 

Journaliseer Te gebruiken voor het debiteren en crediteren van bedragen in grootboekrekeningen.Voorbeeld:

 • X en Y brengen hun zaken bijeen in een VOF. Journaliseer de inbreng van X.
Citeer
 • Citeer het eerste en laatste woord van de zin waarin dat staat.

 

Standaardformuleringen voor lang-antwoord vragen

Formulering Toelichting en/of voorbeeld(en)

Geef (aan) Kan kort- of lang-antwoord vraag zijn, moet dus nader gespecificeerd worden. Als langantwoord vraag te gebruiken bij een vraag naar iets abstracts zoals reden, oorzaak. (Dus niet: waarom …)Voorbeelden:

 • Geef de oorzaak voor het ontstaan van conjuncturele werkloosheid.
 • Geef een verklaring voor het ontstaan van ….

 

Geef de berekening van Bij deze vraag moet ook de berekening zelf gegeven en beoordeeld worden.Voorbeeld:

 • Geef de berekening van de totale constante kosten per jaar.

 

Laat met een berekening zien Te gebruiken wanneer de uitkomst van de berekening al in de vraag staat aangegeven.Voorbeeld:

 • Laat met een berekening zien dat de prijs € 10,25 is.

 

Stel op /samen Te gebruiken bij het opstellen van vergelijkingen.Voorbeeld:

 • Stel de balans samen.

 

Leid af Te gebruiken om op basis van verstrekte gegevens het gevraagde af te leiden.Voorbeeld:

 • Leid uit het model de hoogte van het nationale inkomen af waarbij sprake is vani nkomensevenwicht.

 

Onderzoek Te gebruiken voor het onderzoeken van een serie eigenschappen van een functie of voor beweringen, o.a. in de statistiek.Voorbeeld:

 • Onderzoek of de steekproef groot genoeg is om de vereiste nauwkeurigheid te bereiken.

 

Bewijs Te gebruiken wanneer op deductieve wijze bewezen moet worden dat een bewering waar is door deze te herleiden tot definities, stellingen of axioma’s.Voorbeeld:

 • Bewijs dat de steekproef groot genoeg is om de vereiste nauwkeurigheid te bereiken.

 

Toon aan Te gebruiken wanneer een bewering aannemelijk moet worden gemaakt zonder deductieve redenering.Voorbeeld:

 • Gegeven is … .
 • Toon aan dat bij het inkomensevenwicht sprake is van een tekort op de overheidsbegroting.

 

Leg uit (waarom) Te gebruiken wanneer een redenering of argumentatie gegeven moet worden die uit enkele afzonderlijke denkstappen bestaat.Voorbeeld:

 • Leg uit waarom het voor sommige bedrijven economisch gezien voordelig kan zijn om afval opnieuw te gebruiken.